Ny Voahangy
Lafo Vidy

Nofantenana avy tamin’ireo fanambarana, dikanteny ary fitantaran’i Joseph Smith Mpaminany Voalohany, Mpahita ary Mpanambara ho an’Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany