Ny Voahangy
Lafo Vidy

Nofantenana avy tamin’ ireo Fanambarana, Dikanteny ary Fitantaran’ i Joseph Smith Mpaminany Voalohany, Mpahita ary Mpanambara Ho an’ ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy ho an’ ny Olomasin’ ny Andro Farany