O Le Penina
Tau Tele

O Se Vaega o mea na Filifilia mai i Faaaliga, Faaliliuga, ma Faamatalaga a Iosefa Samita le Uluai Perofeta, Tagatavāai, ma Talifaaaliga o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata ai