Dombo
reMutengo Mukuru

Zvakasarudzwa Kubva Mune Zvakazarurwa, Dudziro neZvitaurwa zvaJoseph Smith, Muporofita Wekutanga, Muoni, neMududziri kuChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira