Ang Mahalagang
Perlas

Pinili Mula sa mga Paghahayag,Pagsasalin, at Paglalahad niJoseph SmithUnang Propeta, Tagakita, at Tagapaghayag saAng Simbahan ni Jesucristong mga Banal sa mga Huling Araw