ไข่มุกอันล้ำค่า
งานที่เลือกสรรจากการเปิดเผย,การแปล, และคำบรรยายของโจเซฟ สมิธศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผยคนแรกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย