Ko e Mataʻitofe
Mahuʻingá

Ko ha Ngaahi Meʻa Kuo Filifili mei he Ngaahi Fakahā, mo e Ngaahi Meʻa Naʻe Liliu, mo e Ngaahi Meʻa Naʻe Fakamatalaʻi ʻe Siosefa Sāmita Ko e ʻUluaki Palōfita, Tangata Kikite, mo e Tangata Maʻu Fakahā ki he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní