Trân Châu
Vô Giá

Tuyển Tập Các Điều Mặc Khải, Các Bản Dịch và Những Lời Thuật của Joseph Smith Vị Tiên Tri, Tiên Kiến và Mặc Khải Đầu Tiên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô