IPerile
yeXabiso eliKhulu

Okukhethiweyo Kwizityhilelo, uGuqulelo, neeMbali zika Joseph Smith uMprofeti woKuqala, iMboni, noMtyhili weBandla likaYesu Krestu labaNgcwele beMihla yokuGqibela