IGugu
leNani eliKhulu

OkuKhethiweyo okuThathwe ezaMbulweni, EkuHunyushweni, naseziLandisweni zika Joseph Smith UmPhrofethi wokuQala, uMboni, noMambuli EBandleni likaJesu Kristu LabaNgcwele beziNsuku zokuGcina