TI Precious

Gentiles to stumble because plain and precious parts of gospel are taken away, 1 Ne. 13:34.

...