Sarin’ ny toerana voalaza ao amin’ ny Soratra Masina

Ireto sarin’ ny toerana manan-danja ireto dia manome hevitra ny amin’ ny toerana izay nolalovan’ i Jesoa, niainan’ ireo mpaminanin’ ny Baiboly sy nampianarany, ary nisehoan’ ireo zava-nitranga maro ao amin’ ny Soratra Masina. Mba hanampiana anao hampiasa amin’ ny fomba mahomby kokoa ireo sary amin’ ny fandalinana ataonao, dia nampiarahana amin’ ny filazalazana fohy ny sary tsirairay. Ny laharan’ ny filazalazana sy ny lohateny dia mifanaraka amin’ ny sary izay mitondra ny laharana sy lohateny mitovy aminy. Ny andalan-tsoratra voalohany manaraka ny lohatenin’ ny filazalazana dia manazava ny mombamomba ilay sary, ka isan’ izany ny zava-dehibe tokony hojerena, ary matetika koa ny fomba nakana ny sary. Tanisaina rehefa izany ireo zava-nitranga manan-danja ao amin’ ny soratra masina niseho teo amin’ io toerana io, miaraka amin’ ny andinin-tsoratra masina milaza izany, mba hahafahanao mahafantatra ny toerana ahazoana mamaky misimisy kokoa momba izany zava-nitranga izany.