Sarin’ ny toerana manan-tantara ho an’ ny Fiangonana

Ireto sarin’ ny toerana manan-tantara ho an’ ny Fiangonana ireto dia mampiseho toerana izay nandehanan’ ireo Olomasin’ ny Andro Farany voalohany, nonenana sy nampianaran’ ireo mpaminany ankehitriny, ary nisehoan’ ireo zava-nitranga maro ao amin’ ny soratra masina. Mba hanampiana anao hampiasa amin’ ny fomba mahomby kokoa ireo sary amin’ ny fandalinana ataonao, dia ombàna fohy ny sary tsirairay. Ny laharan’ ny filazalazana sy ny lohateny dia mifanaraka amin’ ny sary izay mitondra ny laharana sy lohateny mitovy aminy. Ny andalan-tsoratra voalohany manaraka ny lohatenin’ ny filazalazana dia manazava ny mombamomba ilay sary, ka isan’ izany ny zava-dehibe tokony hojerena, ary matetika koa ny fitodika nakana ny sary. Tanisaina rehefa izany ireo zava-nitranga manan-danja ao amin’ ny soratra masina teo amin’ io toerana io, miaraka amin’ ny andinin-tsoratra masina milaza izany, mba hahafahanao mahafahtatra ny toerana ahazoana mamaky misimisy kokoa momba izany zava-nitranga izany.