1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. Y
 25. Z

Scorner

 • scorners delight in their scorning: Prov. 1:22 .
 • scorner heareth not rebuke: Prov. 13:1 .
 • scorner seeketh wisdom, and findeth it not: Prov. 14:6 .
 • scorner loveth not one that reproveth him: Prov. 15:12 .