Kërkoni Shkrimet e Shenjta

Gjeni shkrimet e shenjta duke përdorur:

  • Fjalët kyçe (Fryma e Shenjtë)
  • Referencë e shkrimit të shenjtë (Alma 32:21)