Siksika ang mga Kasulatan

Siksika ang mga kasulatan pinaagi sa:

  • Importante nga mga pulong (Espiritu Santo)
  • Pakisayran (Alma 32:21)

Dugang nga mga pinulongan anaa sa classic version sa LDS Scriptures.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Bisitaha ang LDS Scriptures sa classic LDS.org