Magpangita sa Balaan nga mga Kasulatan

Magpangita sang balaan nga mga kasulatan sa:

  • Mga Keywords (Balaan nga Espiritu)
  • Reperensya (Alma 32:21)