ຊອກຫາພຣະຄຳພີ

ຊອກຫາພຣະຄຳພີໂດຍ:

  • ຄຳສຳຄັນ (ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ)
  • ຂໍ້ອ້າງອີງ (ແອວມາ 32:21)

ໃນພຣະຄຳພີຊະນິດເກົ່າຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍມີຫລາຍພາສາອື່ນອີກ.

screenshot of classic.scriptures.lds.org ໃຫ້ເປີດເບິ່ງ LDS Scriptures on classic LDS.org