Karohy ny Soratra Masina

Karohy ny soratra masina araky ny:

  • Teny manokana (Fanahy Masina)
  • Toko sy andinin-tsoratra masina (Almà 32:21)

Misy fiteny hafa maro kokoa hita ao amin’ny Soratra Masina tsotra ho an’ny OAF.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Hitsidika ny Soratra Masina ho an’ny OAF eo amin’ny LDS.org mahazatra