Tsvaga muMagwaro Matsvene

Wana zvinyorwa zvitsvene ne:

  • Mashoko Akakosha (Mweya Mutsvene)
  • Chitapwa (Aruma 32:21)