Saliksikin ang mga Banal na Kasulatan

Hanapin ang mga banal na kasulatan ayon sa:

  • Mahahalagang salita (Espiritu Santo)
  • Reperensya (Alma 32:21)

Marami pang wika ang nasa classic version ng LDS Scriptures.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Bumisita sa LDS Scriptures sa classic LDS.org