ค้นพระคัมภีร์

ค้นหาพระคัมภีร์โดย:

  • คำสำคัญ (พระวิญญาณบริสุทธิ์)
  • ข้ออ้างอิง (แอลมา 32:21)

มีภาษาเพิ่มเติมสำหรับพระคัมภีร์ฉบับแอลดีเอสในเวอร์ชั่นเดิมของเว็บไซต์

screenshot of classic.scriptures.lds.org ไปที่ พระคัมภีร์ฉบับแอลดีเอสในเวอร์ชั่นเดิมของเว็บไซต์ LDS.org