Fekumi ʻi he ngaahi folofolá

Maʻu e ngaahi folofolá ʻaki e:

  • Ngaahi foʻi lea tefitó (Laumālie Māʻoniʻoni)
  • Fakafekauʻaki Fakafolofolá (ʻAlamā 32:21)

Ngaahi lea fakafonua lahi ange ʻoku maʻu ʻi he Ngaahi Folofola ʻa e Siasí.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Vakai ki he Ngaahi Folofola ʻa e Siasí ʻi he LDS.org