Tìm Kiếm Thánh Thư

Tìm các câu thánh thư theo:

  • Từ Khóa (Đức Thánh Linh)
  • Tham khảo (An Ma 32:21)

Có thêm nhiều ngôn ngữ trên phiên bản kinh điển của Thánh Thư Thánh Hữu Ngày Sau.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Xin vào Thánh Thư của Thánh Hữu Ngày Sau trên phiên bản kinh điển LDS.org