Ang Priesthood ng Ating Panginoon
  Footnotes

  Musika

  Ang Priesthood ng Ating Panginoon

  (Opsyonal na pagkanta)

  May tapang

  1. Mga kapatid, kapangyarihang ayon sa mundo

  Ay nakukuha sa yaman o espada o ranggo;

  Ngunit nakahihigit sa lahat ang kapangyarihan

  Ng Priesthood ng ating Panginoon.

  2. Ang buong baluti, atin ito—

  Priesthood na tinaglay ng Panginoon nating si Cristo—

  Kung tayong kalalakihan, karapat-dapat

  Sa bulong ng Espiritu.

  3. Malaya tayong magsapalaran

  Priesthood ang ating gabay—

  Mga deacon, teacher, priest, at elder,

  Magkakasamang naghahanap ng kabanalan.

  Doktrina at mga Tipan 121:34–46

  Doktrina at mga Tipan 107:1–4

  Ang awiting ito ay maaaring kopyahin para sa insidental, di-pangkalakal na gamit sa simbahan o tahanan. Ang paunawang ito ay kailangang isama sa bawat kopyang gagawin.

  Opsyonal na Pagkanta

  Para sa music director: Hatiin ang mga kakanta sa apat na grupo. Kapag umabot sa isang binilugang letra ang unang grupo, pakantahin ang isang bagong grupo mula sa simula. Kantahin nang walang saliw o may saliw ang nasa ibaba.

  Para sa tagasaliw: Ulitin ang unang dulo hanggang matapos ang lahat ng grupo. Pagkatapos ay patugtugin ang ikalawang dulo.

  Saliw sa pagkanta