Kristi forsoning er bevis på Guds kærlighed
  Footnotes

  Besøgsbudskabet

  Kristi forsoning er bevis på Guds kærlighed

  Studér dette materiale bønsomt og søg inspiration til at vide, hvad I skal tale om. Hvordan vil en forståelse af Hjælpeforeningens formål forberede Guds døtre til velsignelserne ved evigt liv?

  Hjælpeforeningens logo

  Tro, Familie, Tjeneste

  Christ being taken down from the cross

  En forståelse af, at vor himmelske Fader gav sin enbårne Søn, så vi kan få udødelighed og muligheden for evigt liv, kan hjælpe os til at mærke Guds uendelige og ufattelige kærlighed til os. Vor Frelser elsker os.

  »Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? …

  For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter

  eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre« (Rom 8:35, 38-39).

  Om Jesu Kristi sonoffer har ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum sagt: »Frelserens lidelser i Getsemane og hans smerte på korset forløser os fra synd ved at opfylde de krav, som retfærdigheden har til os. Han udviser nåde og tilgiver dem, som har omvendt sig. Jesu Kristi forsoning indfrier også den gæld, som retfærdigheden har til os ved at hele og kompensere for enhver lidelse, som vi uforskyldt har lidt. ›For se, han lider alle menneskers smerter, ja, hver eneste levende skabnings smerter, både mænds, kvinders og børns, som hører til Adams slægt‹ (2 Ne 9:21; se også Alma 7:11-12).«1

  Kristus har »tegnet« os i sine hænder (se Es 49:16). Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident, har sagt: »Denne allerstørste kærlighedsgerning bør sende hver eneste af os ned på vore knæ i ydmyg bøn for at takke vor himmelske Fader for at elske os nok til, at han sendte sin enbårne og fuldkomne Søn for at lide for vore synder, vore hjertesorger og alt det, der synes urimeligt i vores tilværelse.«2

  Yderligere skriftsteder og information

  Joh 3:16; 2 Ne 2:6-7, 9; reliefsociety.lds.org

  Noter

  1. D. Todd Christofferson, »Forløsning«, Liahona, maj 2013, s. 110.

  2. Linda K. Burton, »Er troen på Jesu Kristi forsoning skrevet i vores hjerte?«, Liahona, nov. 2012, s. 114.