Jesu Kristi forsoning er et tegn på Guds kjærlighet
  Footnotes

  Besøkende lærerinners budskap

  Jesu Kristi forsoning er et tegn på Guds kjærlighet

  Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil en forståelse av Hjelpeforeningens formål forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

  Hjelpeforeningens emblem

  Tro, familie, hjelp

  Christ being taken down from the cross

  Å forstå at vår himmelske Fader ga sin enbårne Sønn for at vi kan arve udødelighet og ha muligheten til evig liv, hjelper oss å føle Guds altomfattende og ufattelige kjærlighet til oss. Vår Frelser elsker oss også.

  “Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? …

  For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt,

  verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” (Romerne 8:35, 38–39).

  Om Jesu Kristi forsoning sa eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum: “Frelserens lidelse i Getsemane og hans pine på korset forløser oss fra synd ved å oppfylle de krav som rettferdigheten har på oss. Han viser barmhjertighet og benåder dem som omvender seg. Jesu Kristi forsoning betaler også gjelden som rettferdigheten skylder oss, ved å helbrede og kompensere oss for lidelse vi påføres uskyldig. ‘For se, han lider alle menneskers smerter, ja, hver levende skapnings smerter, både menns, kvinners og barns som tilhører Adams familie’ (2 Nephi 9:21; se også Alma 7:11–12).”1

  “I begge [sine] hender har [Kristus] tegnet [oss]” (Jesaja 49:16). Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident, sier: “Dette aller største uttrykk for kjærlighet burde sende hver av oss ned på våre knær i ydmyk bønn for å takke vår himmelske Fader for at han elsket oss nok til at han sendte sin enbårne og fullkomne Sønn for å lide for våre synder, vår hjertesorg og alt som virker urettferdig i vårt eget liv.”2

  Ytterligere skriftsteder og informasjon

  Johannes 3:16; 2 Nephi 2:6–7, 9; reliefsociety.lds.org

  Noter

  1. D. Todd Christofferson, “Forløsning”, Liahona, mai 2013, 110.

  2. Linda K. Burton: “Er troen på Jesu Kristi forsoning skrevet i vårt hjerte?” Liahona, nov. 2012, 114.