Uzbrojeni w prawość
  Footnotes

  Przesłanie od Pierwszego Prezydium na marzec 2017 r.

  Uzbrojeni w prawość

  Prorok Boga na ziemi, Prezydent Thomas S. Monson, powiedział: „Obecnie zbieramy się przeciwko największej armii grzechu, niegodziwości i zła, jaką kiedykolwiek widzieliśmy”1.

  Czy zdziwiło by was, gdybym powiedział, że te słowa padły z ust Prezydenta Monsona 50 lat temu? Jeżeli wtedy byliśmy zgrupowani przeciwko niespotykanej niegodziwości, o ile bardziej zło zagraża nam dzisiaj? Z ważnej przyczyny Pan powiedział o naszej dyspensacji następujące słowa: „I oto nieprzyjaciel się połączył” (NiP 38:12).

  Ta wojna, do której mamy „[ustawić] się w szyk”2, zaczęła się, zanim przyszliśmy na ziemię. Zaczęła się nawet, zanim ziemia została stworzona. Zaczęła się wiele tysięcy lat temu, przed rozpoczęciem życia doczesnego, gdy Szatan zbuntował się i „chciał zniszczyć wolę człowieka” (Mojżesz 4:3).

  Szatan przegrał tamtą rozgrywkę i „zrzucony został na ziemię” (Objawienie Jana 12:9), gdzie nadal prowadzi swą wojnę. Tu na ziemi „czyni on wojnę ze świętymi Boga, i okrąża ich wokół” (NiP 76:29) kłamstwami, pokusami i oszustwem.

  Walczy przeciw prorokom i apostołom. Walczy przeciw prawu czystości moralnej i świętości małżeństwa. Walczy przeciw rodzinie i świątyni. Walczy przeciw temu, co dobre, święte, uświęcone.

  W jaki sposób przeciwstawiamy się takiemu wrogowi? Jak walczymy ze złem, które wydaje się zalewać świat? Z czego jest zrobiona nasza zbroja? Kto jest naszym sprzymierzeńcem?

  Moc Baranka

  Prorok Józef Smith nauczał, że Szatan ma moc nad nami tylko na tyle, na ile my mu na to pozwolimy3.

  Oglądając nasze czasy, Nefi „[widział], że moc Baranka Bożego zstąpiła na świętych Jego kościoła, na lud przymierza z Panem, którzy byli rozproszeni po całym świecie, że byli uzbrojeni w prawość i moc Boga w wielkiej chwale” (1 Nefi 14:14; kursywa dodana).

  W jaki sposób uzbrajamy się w prawość i moc? Święcimy dzień sabatu i szanujemy kapłaństwo. Zawieramy święte przymierza i ich dochowujemy, poznajemy historię rodziny i uczęszczamy do świątyni. Cały czas staramy się pokutować i błagać Pana, „abyśmy mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów […] przez zadośćuczynienie krwią Chrystusa” (Mosjasz 4:2). Modlimy się, służymy, składamy świadectwo i wierzymy w Jezusa Chrystusa.

  Uzbrajamy się w prawość i moc, „[zachowując] w swoich umysłach stale słowa żywota” (NiP 84:85). Cenimy sobie wysoko te słowa, studiując pisma święte oraz wypowiedzi wybranych sług Pana, którzy w czasie konferencji generalnej w przyszłym miesiącu przekażą nam Jego wolę, zamysł i głos (zob. NiP 68:4).

  W trakcie walki ze złem musimy zawsze pamiętać o tym, że otrzymamy pomoc z obu stron zasłony. Naszymi sprzymierzeńcami są Bóg Wieczny Ojciec, Pan Jezus Chrystus i Duch Święty.

  Sprzymierzeńcami są także niewidzialne zastępy niebieskie. „Nie bój się”, powiedział Elizeusz do przestraszonego młodzieńca, gdy zobaczyli armię złego, „bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi” (zob. II Ks. Królewska 6:16).

  Nie musimy się bać. Bóg kocha Swoich świętych. On nigdy nas nie opuści.

  Wiem, że Bóg, odpowiadając na moje modlitwy, spełnia moje prośby o wyzwolenie od złego. Świadczę, że z pomocą Boga Ojca, Zbawiciela świata i Ducha Świętego możemy być pewni, że otrzymamy więcej mocy, niż nam potrzeba, by oprzeć się siłom zła, które napotkamy.

  Mam nadzieję, że zawsze będziemy uzbrojeni w prawość i będziemy mieć pewność ostatecznego zwycięstwa.

  Przypisy

  1. Thomas S. Monson, „Correlation Brings Blessings”, Relief Society Magazine, kwiecień 1967, str. 247.

  2. „Równy nasz krok”, Hymny, nr 156.

  3. Zob. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 214.