Å leve et innviet liv
  Footnotes

  Besøkende lærerinners budskap

  Å leve et innviet liv

  Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå formålet med Hjelpeforeningen forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

  sister missionaries greeting woman

  “Å innvie er å sette til side eller vie noe som hellig, bestemt til hellige formål”, sa eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum. “Virkelig fremgang i livet kommer av å vie vårt liv – det vil si vår tid og våre valg – til Guds hensikter.”1

  Eldste Neal A. Maxwell (1926-2004) i De tolv apostlers quorum sa: “Vi har lett for å betrakte innvielse utelukkende som det å oppgi materielle eiendeler når det er guddommelig pålagt oss. Men den høyeste innvielse er å gi seg selv til Gud.”2

  Når vi vier oss til Guds hensikter, øker vår tro på Jesus Kristus og hans forsoning. Når vi lever et innviet liv, kan vi bli gjort hellig ved hjelp av disse handlingene.

  Carole M. Stephens, tidligere førsterådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap, sa: “Eldste Robert D. Hales har sagt: ‘Når vi inngår og holder pakter, kommer vi ut av verden og inn i Guds rike.’

  Vi blir forandret. Vi ser annerledes ut, og vi handler annerledes. De tingene vi lytter til og leser og sier, er annerledes, og klærne vi går med er annerledes fordi vi blir Guds døtre, bundet til ham ved pakt.”3

  Innvielse er den pakt Gud inngår “med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk” (Jeremia 31:33). Å leve et innviet liv er i harmoni med Guds plan for oss.

  Flere skriftsteder

  1 Tessalonikerbrev 1:3; Lære og pakter 105:5;

  Relief Society seal

  Trofamiliehjelp

  Noter

  1. D. Todd Christofferson, “Refleksjoner over et innviet liv”, Liahona, nov. 2010, 16.

  2. Neal A. Maxwell, “Hellige eders gjerning”, Liahona, juli 2002, 39.

  3. Carole M. Stephens, “Vi må våkne til våre plikter”, Liahona, nov. 2012, 115-16.