Ko e Meʻaʻofa ʻo e Fakatomalá
  Footnotes

  Pōpoaki ʻa e Kau Palesitenisī ʻUluakí

  Ko e Meʻaʻofa ʻo e Fakatomalá

  Painting of Christ

  Toʻo mei he Beside Still Waters, tā ʻe Simon Dewey

  Kuo akoʻi mai ʻe Palesiteni Tōmasi S. Monisoni, “Ko hotau fatongiá ke hiki hake mei he tuʻunga sai peé ki he lelei angé, mei he taʻemalavá ki he lavameʻá.” “Ko hotau ngafá ke aʻusia hotau tuʻunga lelei tahá. Ko e taha ʻo e ngaahi meʻaʻofa maʻongoʻonga taha ʻa e ʻOtuá kiate kitautolú ko e fiefia ke toe feinga peé, he ʻoku ʻikai fie maʻu ke hoko ha taʻemalava ko e aofangatukú.”1

  ʻOku tau faʻa lau fakataha e hoko mai ʻo ha taʻu foʻoú mo ha ngaahi tukupā pe taumuʻa ke fakaleleiʻi. ʻOku tau feinga ke toe lelei ange, ke liliu, ke toe feinga pē. Mahalo ko e founga mahuʻinga taha ke tau toe feinga aí ko hono fakaʻaongaʻi e meʻa ne ui ʻe Palesiteni Monisoni “ko e meʻaʻofa ʻo e fakatomalá.”2

  ʻI he ngaahi konga ko ʻeni ʻo ʻene akonakí talu mei heʻene hoko ko e Palesiteni ʻo e Siasí, ʻoku faleʻi ai kitautolu ʻe Palesiteni Monisoni ke tau “ngāue ʻaki ʻa e taʻataʻa fakalelei ʻo Kalaisí koeʻuhí ke tau lava ʻo maʻu ha fakamolemole ʻo ʻetau ngaahi angahalá, pea ala fakamaʻa ai hotau lotó.”3

  Ko e Mana ʻo e Fakamolemolé

  “Kuo tau ʻosi fai kotoa pē ha ngaahi fili hala. Kapau ʻoku teʻeki ke tau fakatonutonu e ngaahi fili ko iá, ʻoku ou fakapapauʻi atu ʻoku ʻi ai ha founga ke fakahoko ai ia. ʻOku ui e founga ko iá ko e fakatomalá. ʻOku ou kōlenga atu ke fakatonutonu hoʻomou ngaahi fehālakí. Naʻe pekia hotau Fakamoʻuí ke ʻomai maʻataua ʻa e meʻaʻofa mohu tāpuekina ko iá. Neongo ʻoku ʻikai faingofua ʻa e halá, ka ʻoku moʻoni ʻa e talaʻofá: ‘Neongo ʻa e tatau hoʻomou angahalá mo e kula ʻahoʻahó, ʻe hoko ia ke hinehina ʻo hangē ko e ʻuha hinaekiakí.’ [ʻĪsaia 1:18]. ‘Pea ko au ko e ʻEikí, ʻoku ʻikai te u toe manatu ki ai.’ [T&F 58:42]. ʻOua fokotuʻu hoʻo moʻui taʻengatá ʻi ha tuʻunga fakatuʻutāmaki. Kapau kuó ke faiangahala, ko e vave ange hoʻo fokí, ko e vave ange ia hoʻo maʻu e nongá mo e fiefiá ʻi he mana ʻo e fakamolemolé.”4

  Toe Foki ki he Halá

  “Neongo ʻoku fuʻu mahuʻinga ke tau fili fakapotopoto, ka ʻoku ʻi ai e taimi te tau fai ai ha ngaahi fili fakavalevale. ʻOku hanga ʻe he meʻaʻofa ʻo e fakatomala ne foaki ʻe hotau Fakamoʻuí, ʻo ʻai ke tau lava ʻo fakatonutonu ʻetau moʻuí, ka tau lava ʻo foki ki he hala ʻoku fakatau ki he nāunau fakasilesitiale ʻoku tau kumiá.”5

  Ko e Hala Fokí

  “Kapau kuo ʻi ai hamou taha kuo tūkia ʻi heʻene fonongá, ʻoku ou fakapapau atu ʻoku ʻi ai ha founga ke foki ai. ʻOku ui e founga ko iá ko e fakatomalá. Neongo ko e halá ʻoku faingataʻa, ka ʻoku makatuʻunga ai ho fakamoʻui taʻengatá. Ko e hā ha meʻa ʻe toe mahuʻinga ki ai hoʻo feingá? ʻOku ou kole kiate koe ke ke fakapapauʻi heni mo e taimí ni ke fakahoko ʻa e ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ka ke fakatomala kakato aí. Ko e vave ange hoʻo fai iá, ko e vave ange ia hoʻo lava ke maʻu ʻa e nonga mo e fiemālie pea mo e fakalotolahi naʻe lea ki ai ʻa ʻĪsaiá [vakai ʻĪsaia 1:18].”6

  ʻE Lava e Kakaí ʻo Liliu

  “ʻOku fie maʻu ke tau manatuʻi ʻe lava ke liliu e kakaí. Te nau lava ʻo liʻaki ʻenau tōʻonga moʻui ʻoku koví. Te nau lava ʻo fakatomala mei he maumaufonó. Te nau lava ʻo fuesia e lakanga fakataulaʻeikí ʻi he moʻui taau. Pea te nau lava ʻo tauhi faivelenga ki he ʻEikí.”7

  Toe Hoko ʻo Maʻa

  “ʻOku ʻatā kiate koe [ha] hala ʻo kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa ʻe fehalaaki ʻi hoʻo moʻuí. Taʻofi [ha] anga taʻemāʻoniʻoni pē. Talanoa mo hoʻo pīsopé. Neongo pe ko e hā e palopalemá, ʻe lava pē ke fakaleleiʻi ia ʻo fakafou ʻi he fakatomala totonú. ʻE lava ke ke toe hoko ʻo maʻa.”8

  Ko e Tufakanga Mahuʻinga ʻo e Fakamoʻuí

  “Ko e uho ʻo e palani [ʻo e fakamoʻuí], ko hotau Fakamoʻui ko Sīsū Kalaisí. Naʻe mei mole e meʻa kotoa pē, ka ne ʻikai ʻEne feilaulau fakaleleí. Ka ʻoku ʻikai feʻunga ke tau tui pē kiate Ia mo Hono misioná. ʻOku fie maʻu ke tau ngāue mo ako, fekumi mo lotu pea fakatomala mo fakalakalaka. ʻOku fie maʻu ke tau ʻiloʻi e ngaahi fono ʻa e ʻOtuá pea moʻui ʻaki kinautolu. ʻOku tau fie maʻu ʻEne ngaahi ouau fakamoʻuí. ʻI heʻetau fai iá, te tau toki maʻu ai ʻa e fiefia moʻoni mo taʻengatá.”9

  Maʻuʻanga Fakamatalá

  1. “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68.

  2. “Ngaahi Filí,” Liahona, Mē 2016, 87.

  3. Mōsaia 4:2.

  4. “Ko e Konga ʻe Tolu ʻo e Filí,” Liahona, Nōvema 2010, 69.

  5. “Ngaahi Filí,” 86.

  6. “Tauhi e Ngaahi Fekaú,” Liahona, Nōvema 2015, 85.

  7. “Vakai ki he Niʻihi Kehé ʻi he Tuʻunga te Nau Aʻusiá,” Liahona, Nōvema 2012, 68.

  8. “Mālohi ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí,” Liahona, Mē 2011, 67.

  9. “Ko e Hala Haohaoa ki he Fiefiá,” Liahona, Nōvema 2016, 80–81.