Palīdzēsim citiem, izrādot līdzjūtību!
  Footnotes
  Ministering

  Kalpošanas principi, 2018. gada jūlijs

  Palīdzēsim citiem, izrādot līdzjūtību!

  Sekojot Glābēja līdzjūtības paraugam, jūs atklāsiet, ka varat mainīt citu cilvēku dzīvi.

  Līdzjūtība ir izpratne par citu cilvēku ciešanām, līdz ar vēlmi atvieglot tās vai atbrīvot cilvēkus no tām. Slēdzot derību par sekošanu Glābējam, mēs slēdzam līdzjūtības derību, apsolot „nest viens otra slogus” (Mosijas 18:8). Pildot savu norīkojumu un gādājot par citiem, mums tiek dota iespēja kalpot tā, kā kalpotu Tas Kungs, jeb līdzjūtīgi mainīt citu cilvēku dzīvi (skat. Jūdas v. 1:22 karaļa Jēkaba Bībeles tulkojumā angļu valodā). Tas Kungs ir pavēlējis: „Lai ikviens parāda pret savu brāli mīlestību un žēlsirdību!” (Caharijas 7:9).

  Glābēja līdzjūtība

  Līdzjūtība bija Glābēja kalpošanas dzinējspēks (skat. sānjoslas rakstu „Līdzjūtīgais Glābējs”). Līdzjūtība pret līdzcilvēkiem mudināja Viņu neskaitāmas reizes palīdzēt apkārtējiem. Atpazīstot citu cilvēku vajadzības un vēlmes, Viņš varēja tos svētīt un mācīt tieši to, kas tiem bija pats svarīgākais. Vēlme — palīdzēt mums pacelties pāri savām bēdām — vedināja Glābēju uz augstāko līdzjūtības izrādīšanas veidu, īstenojot Izpirkšanu par visas cilvēces grēkiem un ciešanām.

  Viņa spēja atsaukties uz cilvēku vajadzībām ir kaut kas tāds, pēc kā mēs varam tiekties, kalpojot apkārtējiem. Ja mēs dzīvosim taisnīgi un ieklausīsimies Gara pamudinājumos, mēs tiksim iedvesmoti, lai spētu sniegt būtisku palīdzību.

  Mūsu līdzjūtības derība

  Debesu Tēvs vēlas, lai Viņa bērni būtu līdzjūtīgi (skat. 1. korintiešiem 12:25–27). Lai kļūtu par īsteniem mācekļiem, mums ir jāattīsta un jāizrāda līdzjūtība pret apkārtējiem — it sevišķi tiem, kuri ir nonākuši grūtībās (M&D 52:40).

  Slēdzot savu kristību derību un uzņemoties Jēzus Kristus Vārdu, mēs apliecinām, ka esam ar mieru izrādīt līdzjūtību. Prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks Augstākajā prezidijā, mācīja, ka šajos centienos mums palīdz Svētā Gara dāvana: „Jūs esat derības slēgušie Jēzus Kristus Baznīcas locekļi. …

  Tieši tādēļ jūs izjūtat vēlmi palīdzēt tiem cilvēkiem, kam ir grūti virzīties uz priekšu zem savas bēdu un grūtību nastas. Jūs apsolījāt, ka jūs palīdzēsiet Tam Kungam padarīt viņu nastas vieglas un mierināt tos. Kad jūs saņēmāt Svētā Gara dāvanu, jums tika dots spēks, lai jūs varētu palīdzēt atvieglot viņu nastas.”1

  Piemēram, kādai māsai no Krievijas bija ģimenes problēmas, kas liedza tai vairāk nekā gadu apmeklēt Baznīcu. Kāda cita māsa no viņas draudzes līdzjūtīgi palīdzēja, katru svētdienu zvanot viņai, lai pastāstītu par uzrunām, nodarbībām, misijas aicinājumiem, jaundzimušajiem bērniņiem un citām draudzes ziņām. Kad pie mājas piesaistītās māsas ģimenes problēmas atrisinājās, viņa vēl arvien jutās piederīga draudzei, pateicoties savas draudzenes iknedēļas zvaniem.

  Atsauce

  1. Henrijs B. Airings, „Mierinātājs” (vispārējās konferences runa), Liahona, 2015. g. maijs, 18. lpp.