Haʼapiʼiraʼa mai nā roto i te rāveʼa a te Fatu
  Footnotes

  Haʼapiʼiraʼa nā roto i te rāveʼa a te Fatu

  Nō roto mai i te hōʼē a’ora’a tei hōroʼahia i te mau peresideni misiōni ʼāpī i te 25 nō Tiunu 2014.

  Te aniraʼa i te Vārua Maitaʼi ’ia riro ʼei ʼorometua haʼapiʼi ’o te tumu ïa o te mau hōhoʼa atoʼa a te Fatu nō niʼa i te haʼapiʼiraʼa mai.

  two girls talking

  Tē tītau nei te haʼape’epe’eraʼa a te Fatu i tāna ʼohipa ia tātou ’ia tāmau noa i te haʼapiʼi mai, i te taui, ʼe i te nuʼu atu i mua ma te faʼaroʼo i te Faʼaora.

  Hōʼē hōhoʼa i te mau mea atoʼa.

  I roto i te hōʼē heheuraʼa tei hōro’ahia nā roto atu i te peropheta Iosepha Semita i te ʼāvaʼe Tiunu 1831, ʼua parau te Fatu : « E hōroa atu vau ia ʼoutou i te hōʼē hōhoʼa i te mau mea atoʼa, ʼia ʼore ʼoutou ʼia haʼavarehia ; nō te mea ʼua haere noa Satani nā te fenua nei, ʼe te haere noa atu ra ʼoia ma te haʼavarera’a atu i te mau nūnaʼa ra » (PH&PF 52:14).

  E mea māere, ʼua hōroʼa mai te Fatu ia tātou i te « hōʼē » e ʼere rā « te » hōhoʼa i te mau mea atoʼa. ʼAita vau e tiʼaturi nei ē tē parau mai nei te Fatu nā roto i te reo « hōʼē hōhoʼa i te mau mea atoʼa » ē tē vai nei iāna te hōʼē anaʼe hōhoʼa e tiʼa ’ia faʼaʼohipahia i roto i te mau huru hiʼoraʼa atoʼa. Tei roto rā i te rāveʼa a te Fatu te mau hōhoʼa huru rau e nehenehe ʼia faʼaʼohipahia nō te faʼatupu i te mau fā vārua taʼa ʼē.

  Tā tātou fā hopeʼa i roto i te ʼohipa ’apora’a ’e te ha’api’ira’a, ʼo te faʼaotiraʼa ʼe te faʼaʼohiparaʼa ïa i te hōhoʼa ʼaore rā te mau hōhoʼa ʼo te faʼatiʼa i tō tātou mau hinaʼaro ʼe ʼo te faʼatupu i te mau fā nō te haʼapiʼiraʼa mai tei hinaʼarohia.

  ’O te Vārua Maita’i te ’orometua haʼapiʼi

  Te Vārua Maitaʼi ʼo te toru ïa o te melo o te Atuaraʼa ʼe e hōʼē Heheu parau, e hōʼē Haʼapiʼi, e hōʼē Faaaʼo, e hōʼē Taʼata Haʼamoʼa, ʼe ʼo te faʼahaʼamanaʼo faʼahou mai ia tātou i te mau mea atoʼa (hiʼo Ioane 14:16–17, 26 ; 3 Nephi 27:20). ʼUa haʼamāramarama mai Elder James E. Talmage (1862-1933) nō te Pupu nō te Tino ʼAhuru ma Piti ʼÂpōsetolo, « ʼUa faʼaʼitehia te ʼohipa a te Vārua Maitaʼi i roto i tāna mau utuuturaʼa i rotopū i te mau taʼata i roto i te mau pāpaʼiraʼa moʼa. E haʼapiʼi ʼoia tei tonohia nō ō mai i te Metua ra ; ʼe i te mau taʼata atoʼa tei tiʼa ʼia fāriʼi i tāna haʼapiʼiraʼa ʼe ʼo tāna hoʼi e heheu atu i te mau mea atoʼa e tītauhia nō te haereraʼa i mua o te vārua ».1 Te aniraʼa i te Vārua Maitaʼi ’ia riro i te ʼorometua haʼapiʼi, ʼo te tumu ïa o te mau hōhoʼa atoʼa a te Fatu nō niʼa i te ’apora’a ’e te ha’api’ira’a.

  young woman reading Preach My Gospel

  Te ta’ata ha’api’i mai e fa’a’ohipa i tōna ti’amāra’a ’ia mā’iti ’e ’o te rave mai te au i te mau parau tumu ti’a, e mahora ïa tōna ’ā’au i te Vārua Maita’i—ma te tītau i tāna ha’api’ira’a, tōna mana fa’a’ite pāpū ’e tāna fa’a’itera’a ha’apāpū. E tītau te haʼapiʼiraʼa mai nā roto i te faʼaroʼo i te haʼaraʼa i te pae vārua, i te pae feruriraʼa ʼe i te pae tino, ʼeiaha rā te tīaʼi-noa-raʼa ’ia tupu mai te reira. I roto i te tāmau-noa-raʼa ʼe te ti’ara’a mau ʼo tā tātou ʼohipa faʼauruhia, tē faʼaʼite rā ïa tātou i tō tātou Metua i te Ao ra ʼe i tāna Tamaiti ʼo Iesu Mesia i tō tātou hinaʼaro ʼia haʼapiʼi mai ʼe ʼia fāriʼi i te arata’ira’a nā roto mai i te Vārua Maitaʼi.

  ʼA feruri na e nāhea te mau misiōnare e tauturu ai i te feiā ʼimi i te parau mau ʼia haʼapiʼi mai ma te faʼaroʼo. Te raveraʼa ʼe te haʼapaʻora’a i te mau fafauraʼa pae vārua, mai te tuatāpaparaʼa ʼe te pureraʼa nō ni’a i te Buka a Moromona, te haerera’a i te mau pureraʼa a te ʼĒkālesia, e tītauhia te hōʼē hoa o te ʼĒkālesia ’ia nā reira ’e ʼia faʼaʼohipa i te faʼaroʼo. E faʼaʼohipa-atoʼa-hia teie ture i te tāʼātoʼaraʼa o te mau melo, te mau metua , te mau ʼorometua haʼapiʼi ʼe te feiā faʼatere.

  E ʼore roa atu te haʼapiʼiraʼa, te aʼoraʼa, ʼe te haʼamāramaramaraʼa--noa atu tō rātou faufaʼa rahi–e nehenehe e ʼāfaʼi atu i te hōʼē hoa o te ʼĒkālesia, i te hōʼē tamariʼi, i te hōʼē pīahi, ʼaore rā i te hōʼē melo, te ʼiteraʼa pāpū nō te parau mau o te ʼevanelia tei faʼahoʼihia mai. ’Ia faʼatupu anaʼe tō rātou faʼaroʼo i te ʼohipa ʼe ʼia ʼīriti anaʼe te reira i te ʼēʼa e tae atu i te ʼāʼau i reira te Vārua Maitaʼi e hōroʼa ai i te haʼapāpūraʼa. E tiʼa i te mau misiōnare, te mau metua, te mau ʼorometua haʼapiʼi, ʼe te feiā faʼatere ʼia haʼapiʼi mai nō te haʼapiʼi na roto i te mana o te Vārua. Āre’a rā, ’ua ’aifāito ato’a te faufa’a o tā ratou hōpoiʼa ’ia taturu ia vetahi ʼē ’ia haʼapiʼi mai nō rātou iho ma te faʼaroʼo.

  Te haʼapiʼiraʼa mai tāʼu e faʼaʼite nei ʼua hau atu ïa i te taʼaraʼa i roto i te feruriraʼa ʼe te tāpeʼaraʼa ʼe te haʼamanaʼoraʼa i te parau haʼamāramaramaraʼa. Te huru haʼapiʼiraʼa mai tāʼu e parau nei, e tūraʼi te reira ia tātou ʼia ara i te Atua ra (hiʼo Alama 5:7), ʼia faʼaruʼe i te mau peu a te taʼata tino nei (hiʼo Mosia 3:19),ʼia taui i tō tātou ʼāʼau (hiʼo Mosia 5:2), ʼe ʼia fāriu hoʼi i te Fatu ra ʼe ʼia ʼore roa atu e tāiva (hiʼo Alama 23:6). Tē tītau nei te haʼapiʼiraʼa mai nā roto i te faʼaroʼo i te ʼāʼau ʼe te manaʼo ʼanaʼanatae (hiʼo PH&PF 64:34) ʼe e hotu nō tō te Vārua Maitaʼi ʼāfaʼiraʼa mai i te mana o te parau a te Atua e tae atu i te ʼāʼau ʼe i roto roa i te ʼāʼau. Eʼita te haʼapiʼiraʼa mai nā roto i te faʼaroʼo e nehenehe e rurihia mai te hōʼē ʼorometua haʼapiʼi haere atu i te hōʼē pīahi ra, mai te hōʼē misiōnare haere atu i te hōʼē hoa o te ʼĒkālesia, nā roto i te hōʼē aʼo, te hōʼē faʼaʼiteʼiteraʼa, ʼaore rā te hōʼē ʼohipa tāmataraʼa ; e tiʼa rā i te hōʼē pīahi ’ia faʼaʼohipa i te faʼaroʼo ʼe ʼia haʼa ʼia noaʼa te ʼite nōna iho.

  Hōʼē hōhoʼa nō te ’apora’a ’e te ha’api’ira’a

  1. Fa’aineine i te ha’api’i mai. Mai te mea e haere atu ʼoutou i tā ʼoutou piha Haʼapiʼiraʼa Sābati ʼe e faʼaroʼo i tā ʼoutou ʼorometua haʼapiʼi ia hōhora mai i te hōʼē tumu parau, ʼe mea maitaʼi ïa. Mai te mea rā e ʼua haʼa ʼe ʼua faʼaineine ʼoutou, mai te mea te feruri ra ʼoutou i te mau mea tā tā ʼoutou ʼorometua haʼapiʼi i ani ia ʼoutou ʼia taiʼo, ʼia feruri hōhonu, ʼe ʼia pure hou te haʼapiʼiraʼa, e nehenehe ïa e tupu te hōʼē niniʼiraʼa pūai ʼo te Vārua, ʼe e riro te Vārua Maitaʼi ʼei ʼorometua haʼapiʼi nō ʼoutou. E ani manihini te faʼaineineraʼa i te heheuraʼa.

  2. ’Ia ’ohipa nō te haʼamaitaʼi. Tē hinaʼaro nei au e haʼafāriu i tō ’outou manaʼo i niʼa i teie nei ʼīrava. « ’A faʼataʼa na ʼoutou i te hōʼē ʼorometua nō rotopū ia ʼoutou iho, ʼeiaha te pāʼātoʼaraʼa ʼia parau mai i te taime hōʼē ra ; ’a tuʼu rā i te hōʼē ʼia parau mai i te taime hōʼē ra ʼe ʼia faʼaroʼo ho’i te pāʼātoʼaraʼa i tāna ra mau parau, ʼia oti te mau taʼata atoʼa i te parau mai ra ʼua haʼamaitaʼihia ïa te pāʼātoʼaraʼa te tahi i te tahi, ʼe ’ia fāito te tiʼaraʼa o te mau taʼata atoʼa te tahi i te tahi » (PH&PF 88:122).

  young man teaching

  Teie te hōʼē o te mau hōhoʼa pūai a te Fatu nō te ’apora’a ’e te ha’api’ira’a. E hōroʼa atu vau i te tahi atu rāveʼa nō te hiʼoraʼa i teie ʼīrava : « ’A faʼataʼa na ʼoutou i te hōʼē ʼorometua haʼapiʼi nō rotopū ia ʼoutou iho ». ’O vai te ʼorometua haʼapiʼi ? Te Vārua Maita’i ïa. E nehenehe ānei mai te mea ʼua hinaʼaro ʼoutou i te Vārua Maitaʼi ʼia riro ʼei ʼorometua haʼapiʼi, e « ʼeiaha te pāʼātoʼaraʼa ʼia [parau] mai i te taime hōʼē ra ; ’a tuʼu rā i te hōʼē ʼia parau mai i te taime hōʼē ra ʼe ʼia faʼaroʼo ho’i te pāʼātoʼaraʼa i tāna ra mau parau, ʼia haʼamaitaʼihia te pāʼātoʼaraʼa te tahi i te tahi » ? Te taʼata noa e nehenehe e faʼatupu i taua haʼamaitaʼiraʼa ra ʼo te Vārua Maitaʼi.

  E ani manihini te haʼaraʼa nō te haʼamaitaʼi i te heheuraʼa. I teie tau, i roto i te ʼĒkālesia, tē haʼapiʼi mai nei tātou ʼe tē faʼaʼohipa nei tatou i te tahi atu ā mau ʼēʼa nō te mau hōhoʼa hau atu i te ʼite vārua, i te ʼetaʼeta ʼe te tītau rahi o te ʼaporaʼa ʼe te haʼapiʼiraʼa. E rave noa ānei tātou i te mea tā tātou i rave noa nā ʼe ʼia fāriʼi i te mau hotu tā tātou i fāriʼi noa nā, ʼaore rā e tātarahapa ʼe e haʼapiʼi ʼe e taui ʼe e haʼapiʼi rahi atu tātou i te rāveʼa ʼa te Fatu ?

  3. ’A ani ’ia nā reira. Hōʼē noa uiraʼa ʼōhie e tauturu i te faʼatupu i teie fā. E rave ānei ʼoutou i te mea tā ’outou i haʼapiʼi mai ? E rahi atu ā te heheuraʼa ’ia haʼa anaʼe tātou ’ia au i te heheuraʼa.

  Tē pure nei au e ’ia haʼape’epe’e tātou mai te Fatu, ʼe ʼeiaha tātou e rave noa i te mea tā tātou i rave noa nā i te rāveʼa tā tātou i rave noa nā.

  Tē fa’a’ite nei au i tō’u ’itera’a pāpū nō ni’a i te oraraʼa mau o te Fatu ’o Iesu Mesia. ’Ua ’ite au ē, tē ora nei ’oia. ’Ua tiʼafa’ahou mai ʼoia. Tē tiʼa nei ʼoia ʼei upoʼo nō teie ʼĒkālesia ʼe te arataʼi nei ʼoia i te ʼohipa a teie ʼĒkālesia. Tē ani nei ʼoia ia tātou pāʼātoʼa ’ia haʼape’epe’e mai iāna ra ʼe ʼia peʼe i te mau hōhoʼa tāna i haʼamau nō tō tātou tupuraʼa ʼe tō tātou haʼapiʼiraʼa mai.

  Fa’ata’ara’a

  1. James E. Talmage, Te mau Hīroʼa Faʼaroʼo, 12ra’a o te nene’ira’a (1924), 110.