Mau parau nō te 188ra’a o te ’āmuira’a rahi nō ’Ātopa
  Footnotes

  Mau parau nō te 188ra’a o te ’āmuira’a rahi nō ’Ātopa

  Fa’ahou ā, e mau tauira’a rarahi tei fa’aarahia i te ’āmuira’a rahi. Noa atu ā e mea ta’a ’ē te mau fa’aarara’a i teie taime, te fā i muri mai i te reira hō’ē ā ïa : Tē ’ite nei te peropheta o te Atua i te hina’aro rū e fa’aineine ia tātou nō te Tae-piti-ra’a mai o te Fatu ma te ani ia tātou ’ia ha’apūai i tō tātou fa’aro’o i te Metua i te Ao ra ’e i tāna Tamaiti, ia Iesu Mesia.

  Teie te tahi mau anira’a rahi ’e te mau parau fafau tā te peresideni Russell M. Nelson i parau rahi i roto i te ’āmuira’a.

  Fa’ariro i te ’utuāfare ’ei vāhi mo’a a’e

  I roto i tāna mau parau ’ōmuara’a, ’ua ’ōmua te peresideni Nelson i te tītaura’a e rave i te tahi mau tauira’a i roto i tō tātou orara’a e fa’ariro i tō tātou ’utuāfare ’ei pū nō te ha’api’ira’a ’evanelia. « ’Ua tae te taime nō te hō’ē ’Ēkālesia fa’atumuhia i ni’a i te ’utuāfare, turuhia e te mau mea e tupu i roto i tō tātou mau fare ’āma’a, pāroita ’e titi. »

  • Tai’o nō ni’a i te mau tauira’a tei mana’ohia nō te fare ’e te mau fa’atanora’a i te purera’a e turu i te reira (hi’o i te ’api 8).

  • Tē vai nei te tahi atu ā mau ha’amāramaramara’a i te ’api ra « E tauturu te mau tauira’a i te fa’a’aifāito i te ha’api’ira’a ’evanelia i te ’utuāfare ’e i te ’Ēkālesia » (’api 117).

  « Vaiiho i te ao i muri »

  ’Ua ani te peresideni Nelson i te mau tuahine i roto i te putuputura’a rahi a te mau vahine ’ia ’āmui mai i roto i « te ’ōpuara’a fa’ahiahia roa a’e… i ni’a i te fenua nei. » ’Ua parau fafau ’oia : « ’Ia ’āmui tātou e ti’a ïa ia tātou ’ia rave i te mau mea ato’a e tītau te Metua i te Ao ra ia tātou nō te fa’aineine i te ao nō te Tae-piti-ra’a mai o [Iesu Mesia]. »

  • Tai’o i nā anira’a e maha a te peresideni Nelson i te mau tuahine (hi’o i te ’api 68).

  « Fa’aho’i i te i’oa ti’a o te ’Ēkālesia a te Fatu »

  ’Ua pi’i te peresideni Nelson i te mau melo ’ia pi’i i te ’Ēkālesia a te Fa’aora nā ni’a i te i’oa tā te Fa’aora i hōro’a. « Tē fafau atu nei au ia ’outou ē, mai te mea ē, e rave tātou mai te maita’i roa nō te fa’aho’i i te i’oa ti’a o te ’Ēkālesia a te Fatu, te ta’ata nāna teie ’Ēkālesia, e nīni’i mai ’oia i tōna mana ’e te mau ha’amaita’ira’a i ni’a i te upo’o o te Feiā mo’a i te mau mahana hope’a nei, i te fāito ’aore ā tātou i ’ite a’e nei. »

  • Tai’o i te arata’ira’a a te peresideni Nelson nō ni’a i te i’oa o te ’Ēkālesia (hi’o i te ’api 87).

  « Ti’a i roto i tōna fare mo’a »

  ’Ua ’ōpani te peresideni Nelson ma te fa’aarara’a i te patura’a e 12 hiero ’āpī ’e te anira’a ’ia « ti’a [tāmau] i roto i tōna fare mo’a. » ’Ua nā ’ō ’oia : « Tē parau fafau atu nei au ē, e fa’atae mai te Fatu i te mau semeio ’o tāna i ’ite e mea tītauhia nō ’outou, ’ia fa’atusia rā ’outou nō te tāvini ’e nō te ha’amori i roto i tōna mau hiero. »

  • Hi’o i hea te mau hiero i fa’aarahia e patuhia ai (hi’o i te mau ’api 113, 116).