Mo-apply og loan


Unsaon nako sa pag-apply og PEF loan?

Are PEF loans are available in your country?

Mga lakang aron makakuha og PEF Loan:

  1. Motambong og PEF preparatory class. Kon ang My Path to Self-Reliance assessment ug ang Education for Better Work nga grupo dili pa available, ang Planning for Success nga workshop magpadayon nga maoy preparatory class.
  2. Mopili og preferred job [ganahan nga trabaho], ganahan nga programa, ug ganahan nga eskwelahan gikan sa lokal nga PEF Preferred List.
  3. Mopili og PEF Loan Mentor.
  4. Mopainterbyu ug magpa-endorso sa usa ka sakop sa inyong bishopric o branch presidency.
  5. Mokompleto sa online loan application gamit ang imong LDS Account username ug password. Mahimo kang mogamit sa computer sa inyong lokal nga self-reliance center, Institute of Religion, Family History Center, o bisan asa nga dunay koneksyon sa internet.

Kon duna kay mga pangutana mahitungod sa application, mahimo kang manawag sa Help Desk team sa PEF Mentoring Center. Ang mga bolunter sa imong stake makatabang sab nimo.

Ribyuhon ang imong application pinaagi sa online [internet] sa usa ka kwalipikadong kawani aron masiguro nga maayo kana nga plano para sa lokal nimo nga dapit. Kon dunay mga pangutana, pahibaloon ka nila. Dayon ipadala kini ngadto sa PEF Loan Committee aron madesisyunan ang imong loan request.

Unsa man kanang My Path to Self-Reliance Workbook ug Education for Better nga Work Group?

AngMy Path to Self-Reliance mao ang mubo nga personal nga assessment nga makatabang nimo sa paghimo og usa ka plano para makab-ot ang pagka-self-reliant. Kon ang imong plano maglakip og dugang nga edukasyon, dapiton ka nga motambong og Education for Better Work nga grupo—usa ka proseso nga makatabang aron maandam ka nga molampus sa eskwelahan ug makatabang sab nimo sa pagdesisyon kon ang PEF tukma ba para nimo.

Ang My Path to Self-Reliance assessment ug Education for Better Work nga grupo available sa pinakaduol ninyong self reliance center. Kon kini dili available, nan ang Planning for Success nga workshop gikinahanglan.

Unsa man kining PEF Preferred List?

Ang PEF Preferred List mao ang lista sa maayo nga mga trabaho sa inyong dapit ug mga programang lokal ug mga eskwelahan nga mogiya sa ingon niini nga mga trabaho. Ang PEF Preferred List makatabang nimo sa pagsiguro nga makuha nimo ang mga kahanas [skill] ug training nga gipangita sa lokal nga ekonomiya.

Maaprubahan lang ang mga PEF loan para sa mga programa ug mga eskwelahan nga naa sa PEF Preferred List. Kini nga lista giandam sa inyong lokal nga Self-Reliance Center ug available kini pinaagi sa pag-sign in dinhi.

Unsa man kining PEF Loan mentor?

Ang PEF loan mentor usa ka responsable nga adult kinsa makahatag og tambag ug giya kanimo samtang magtrabaho ka nga molampus sa imong edukasyon ug mga tumong sa pagpanarbaho. Ang PEF loan mentor motambag usab ug moawhag nimo sa pagtuman sa imong commitment nga bayaran ang imong PEF loan. Ang PEF loan mentor dili usa ka co-signer o guarantor ug siya walay pinansyal nga obligasyon bahin sa PEF loan. Makakat-on ka pa og dugang mahitungod sa pagpili og PEF Loan Mentor atol sa PEF preparatory class.