ฝ่ายอธิการ


อธิการทำอะไรบ้าง

อธิการนำและประสานงานความพยายามการพึ่งพาตนเองวอร์ดผ่านสภาวอร์ด พวกเขาทำสิ่งต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 1. สอนสมาชิกวอร์ดถึงหลักธรรมแห่งการพึ่งพาตนเอง
 2. กำกับดูแลความพยามยามด้านการพึ่งพาตนเองโดยผ่านสภาวอร์ด:
  • แสวงหาและระบุชื่อสมาชิกทุกคนที่ไม่สามารถสนองตอบความจำเป็นของชีวิตได้ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ
  • อัพเดท รายงานการพึ่งพาตนเองของสมาชิกผู้ใหญ่ แต่ละไตรมาสได้ที่ leader.lds.org
  • โดยผ่านผู้นำโควรัมและผู้นำองค์การช่วย จัดหาการสนับสนุน ครูพี่เลี้ยง และความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขัดสน
 3. เชื้อเชิญให้ผู้ขัดสนทำแบบฝึกหัดในจุลสาร เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง ให้เสร็จสมบูรณ์และเข้าร่วมกลุ่มพึ่งพาตนเอง ติดตามผลกับพวกเขาเป็นประจำ
 4. เรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองวอร์ดเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการของกลุ่มเมื่อจำเป็น
 5. จัด การสัมภาษณ์เพื่อรับรอง เงินกู้ กตศ. (ดู srs.lds.org/loans)
 6. ทบทวนและปฏิบัติตามรายงานความก้าวหน้าของการพึ่งพาตนเองวอร์ดและรายงานเงินกู้ กตศ. อธิการไม่ควรเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมเงินกู้ กตศ.
 7. แสวงหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตคเมื่อจำเป็น

ฉันจะใช้ เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง ในการประชุมตัวต่อตัวได้อย่างไร

ก่อนจะพบกับบุคคลดังกล่าว:

ระหว่างการประชุม:

 • ทักทายบุคคลนั้นด้วยความอบอุ่น เรียนรู้ว่าเขาหรือเธอได้ทำอะไรบ้างเพื่อพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้
 • บันทึกชื่อเต็ม และวันเกิด (วันที่และเดือน ไม่ต้องใส่ ปี) ของบุคคลดังกล่าว หลังจากประชุมกลุ่ม ให้ไปที่ srs.lds.org/report และทำตามคำแนะนำให้ลงทะเบียนบุคคลนั้น
 • เราจะใช้จุลสารที่เรียกว่า เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง เพื่อช่วยท่านให้ก้าวต่อไปในเส้นทางสู่การพึ่งพาตนเองของท่าน
 • ทำตามเนื้อหาในจุลสารดังกล่าว