Ngano nga ang Imong Donasyon Mahinungdanon

Sukad nga ang Perpetual Education Fund napahibalo niadtong Marso 31, 2001, mipanalangin kini og daghang kinabuhi:

  • Kapin sa 64,000 ka mga parsipante sa kapin sa 63 ka mga nasud
  • 47% ka mga lalaki, 53% ka mga babaye, 35% ka mga minyo
  • 2.8 ka tuig ang average sa paghuman sa ilang edukasyon
  • Narekord nga 6,000 ka bag-ong mga loan ang naaprubahan sa tuig 2014
  • Gatusan ka libo ang midonar aron mahimo kini nga posible

Unsaon sa Pagdonar

“Tungod kay hilabihan ka daghang kabus sa atong mga katawhan, kinahanglang himoon nato ang tanan kutob sa mahimo sa pagtabang nga mouswag ang ilang kaugalingon, nga maestalisar ang ilang kinabuhi diha sa usa ka pundasyon sa self-reliance nga moabut pinaagi sa pag-training. Ang edukasyon mao ang yawe ngadto sa oportunidad” (Gordon B. Hinckley, “The Perpetual Education Fund,” Ensign, Mayo 2001, 53).

Mo-donar na Karon

“Ang uban nakahatag na og igo nga mga kantidad. … Apan nagkinahanglan pa gihapon ta og daghan pa. Gidapit namo ang uban nga gustong mohatag sa paghimo niini” (Gordon B. Hinckley, “The Perpetual Education Fund,” Ensign, Mayo 2001, 53).


Mga Donasyon arun sa Paghandum

Ang pipila ka mga tawo mopasidungog sa ilang mga minahal nga patay pinaagi sa paghatag og donasyon imbis mga bulak. Mahimo kang mohatag og donasyon pinaagi sa internet o magbutang og “sa paghandum” nga link sa donasyon diha sa obituary sa newspaper pinaagi sa paggamit sa http://give.lds.org/pef nga link.

Para sa mga pangutana, kontaka ang +1 (801) 422-4444.