Ang Pag-facilitate og usa ka Grupo


Nganong Mahinungdanon ang Imong mga Tahas

Salamat sa imong kaandam nga moserbisyo isip usa ka facilitator. Ang imong paningkamot sa pagdapit sa Espiritu Santo ug pagtabang sa mga sakop sa grupo nga makasunod sa mga materyal makaimpluwensya og dako sa kasinatian sa matag partisipante. Makita nimo nga magkausab ang kinabuhi sa mga partisipante samtang sila magsiksik, maminaw, ug mosunod sa giya sa Espiritu Santo nga mahimong mas self-reliant sa espitwal ug sa temporal nga paagi.

Unsay Buhaton sa mga Sakop sa Grupo?

Sa mga miting, ang mga sakop sa grupo mo-commit sa paglihok. Magkat-on ug mag-praktis sila sa paghimo og mga butang aron mahimong self-reliant. Mohimo sila og mga commitment, magtinabangay sa usag-usa nga masunod kadtong mga commitment, ug moreport sa ilang kalamboan. Tungod kay ang grupo maglihok man isip usa ka council, importante nga motambong kanunay sa mga miting ug sa insaktong oras.

Unsay Buhaton sa usa ka Facilitator?

Ang imong katuyoan mao ang pagtabang sa mga sakop sa grupo nga makakat-on sa pagtabang sa ilang kaugalingon. Ang mga facilitator dili mga eksperto sa negosyo, sa pagpangitag trabaho, sa edukasyon, o pagtudlo. Dili kamo ang mangulo o magtudlo sa grupo. Imo lamang tabangan nga masunod gyud sa grupo ang mga materyal sa eksakto gayud sumala sa nasulat. Ang self-reliance specialist sagad maoy mo-facilitate sa mga miting sa grupo; apan, ang mga sakop sa grupo mahimong i-assign sa pag-facilitate human sa pipila ka semana, kon kinahanglan.

Praktisa ang Lima ka mga Yawe sa Malampusong mga Miting

Dapita ang Espiritu; dapita ang mga sakop sa grupo sa pagtinguha sa Espiritu.

 • Tabangi ang mga sakop sa grupo sa paggamit og hugot nga pagtuo samtang magkat-on sila ug molihok.
 • Himoa ang piho nga mga lakang sa matag semana aron madapit ang Espiritu.

Tutuki ang commitment, lihok, ug mga resulta.

 • Tabangi ang mga sakop sa grupo nga sila may tulubagon sa usag usa.
 • Sauloga ang sinemana nga kalampusan ug tutuki ang mga sangputanan.

Salig sa mga materyal ug sunda ang mga lakang.

 • Lingkod kauban sa grupo; ayaw pagbarug; ayaw “pagtudlo.”
 • Pasagdi ang mga sakop nga maoy moistorya ug motubag sa mga pangutana. Adunay dakong gahum diha sa grupo—pasagdi silang magtinabangay.
 • Himoa ang maayo nga palibut diin ang tanan makakat-on gikan sa mga kapakyasan ug mga kalampusan.
 • Tabangi kadtong dili kaayo kahibalong mobasa ug kadtong di kaayo kasabut sa pinulongan.
 • Andama ang mga sakop sa grupo nga pwedeng himoong mga facilitator. I-assign sila nga mogiya og piho nga mga seksyon. Mahimo silang mo-facilitate sa miting kon absent ka.

Bantayi ang oras.

 • Awhaga ang mga sakop nga mangabut 10 minutos sa dili pa magsugod. Sugdi ang miting sa eksaktong oras. Laumi sila ug dayega sa ilang pag-abut sa eksaktong oras.
 • Sugoa ang usa nga mo-set og timer sa iyang phone o laing available nga timer para sa matag seksyon.
 • Likaye ang tag-as nga mga istorya, mga argumento, o walay pulos nga mga opinyon.
 • Hatagi kanunay og panahon dapit sa katapusan ang mga seksyon nga “Pamalandungi” ug “I-commit”.

Dugangi ang kalagsik.

 • Pasidunggi kon ang mga tawo mohimo og mga commitment.
 • Hatagi og pahalipay kon ang mga sakop sa grupo moreport og kalampusan o nakahimo og lisud nga mga butang.
 • Sa daghang higayon atol sa matag miting, pabaruga ang tanan ug pahimoa og butang nga aktibo sama sa “speed practice” o ubang grupo nga kalihokan.
 • Tabangi ang tanan nga makaapil Ayaw tuguti nga usa ra ka tawo ang modominar.

 

Mga Manwal