ใช้งานอย่างไร


มีความต้องการมากมายท่ามกลางพวกเรา หลายคนขาดความสามารถที่จะ “จัดหาสิ่งจำเป็นต่อชีวิตสำหรับตนเองและครอบครัวทั้งทางโลกและทางวิญญาณ” (คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร [2010], 6.1.1). ศาสดาพยากรณ์สมัยใหม่ของเราแนะนำว่า “การพึ่งพาตนเอง เป็นผลิตผลของงานเราและสนับสนุนงานสวัสดิการอื่นๆ ทุกอย่าง … ‘ขอให้เราทำงานเพื่อสิ่งที่เราต้องการ ขอให้เราพึ่งพาตนเองและไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น ไม่มีหลักธรรมใดจะทำให้เราได้รับความรอด’’” (โธมัส เอส. มอนสัน [อ้างอิงคำพูดของมาเรียน จี. รอมนีย์], “Guiding Principles of Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3)

หน่วยพัฒนาการพึ่งพาตนเองนำเสนอขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งจะช่วยท่านไปสู่การพึ่งพาตนเองทางวิญญาณและทางโลก

 

1. ประเมินความต้องการของฉัน

ตั้งเป้าหมายรายได้จากการพึ่งพาตนเองและ
เป้าหมายทางวิญญาณของฉัน

 

2. เลือกเส้นทางของฉัน

ตัดสินใจว่าฉันจะพึ่งพาตนเองได้อย่างไร
 

 

3. เข้าร่วมกลุ่ม

พัฒนานิสัยทางวิญญาณและทักษะที่ใช้ได้จริงใน 90 วัน:

- เริ่มต้นและขยายธุรกิจ
- หางานที่ดีกว่า หรือ
- ระบุทักษะที่ต้องการและวางแผนการศึกษา

 

4. ลงมือทำต่อไป

- พยายามต่อไปที่จะเป็นคนพึ่งพาตนเองได้
- รับใช้ผู้อื่นและช่วยให้พวกเขาก้าวหน้า