Mga Manwal ug mga Video


Ang mga manwal, mga video, ug training mahimong ma-download gikan niini nga website o matan-aw diha sa Gospel Library mobile app. Ang mga manwal available usab sa mga distribution center sa Simbahan.


Leader Guide

Download PDF

Kini nga booklet gihimo aron makatabang sa mga lider sa priesthood samtang gamiton nila ang ilang mga yawe, mag-implementar niining bag-o nga mga tools, ug makatabang sa mga miyembro nga makatabang sa ilang mga kaugalingon ngadto sa pagka-self-reliant.


ANG PAG-FACILITATE OG MGA GRUPO

Download PDF


My Path to Self-Reliance

Download PDF

Ang mga stake o ward magpahigayon og regular nga My Path to Self-Reliance nga mga debosyunal. Kini nga debosyonal mopasugod sa mga miyembro diha sa dalan sa self-reliance pinaagi sa pagtabang kanila sa pagsabut sa doktrinal nga importansya sa self-reliance, pag-assess sa ilang kasamtangan nga lebel sa self-reliance, pagtino sa mga kahanas [skill] ug kinitaan nga gikinahanglan aron mahimong self-reliant sa temporal, ug pagpili og grupo sa self-reliance nga motabang kanila sa pagkab-ot niana nga tumong. Ang My Path to Self-Reliance mo-facilitate niini nga proseso. AngMy Path to Self-Reliance mahimo usab nga buhaton sa tagsa-tagsa, uban sa usa ka lider sa priesthood, uban sa usa ka self-reliance specialist, o diha sa self-reliance center.


My Foundation

Download PDF

AngMy Foundation, giandam aron pagtabang sa mga miyembro sa Simbahan nga makakat-on ug makagamit sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, edukasyon, kakugi, ug pagsalig diha sa Ginoo. Ang pagdawat ug pagsunod niining mga baruganan mas makapahimo ninyong makadawat sa temporal nga mga panalangin nga gisaad sa Ginoo.


Pagsugod ug Pagpalambo sa Akong Negosyo

Download PDF

Kini nga grupo sa self-reliance makatabang nga makakat-on mo sa paghimo og maalamong mga desisyon samtang magsugod mo ug magpalambo og usa ka negosyo. Ang tumong niini nga grupo dili lamang ang pagtabang nimo sa imong negosyo; kini mao ang pagtabang usab nimo nga mobuhat diha sa dakong kamasulundon ug hugot nga pagtuo sa Ginoo ug makadawat sa Iyang gisaad nga mga panalangin sa temporal ug espiritwal nga self-reliance. Gibuhat sa mga miyembro ang mahinungdanong mga baruganan sa negosyo para sa self-employment sama sa pagtipig og rekord, marketing, ug pagdumala sa kwarta.


My Job Search

Download PDF

Dili sayon ang pagpangita og trabaho, apan kining grupo sa self-reliance motabang nimo sa pagkat-on sa pinakamaayong paagi sa pagpangita og trabaho ug magmalampuson. Ang mga sakop sa grupo motino sa maayong mga oportunidad sa panarbaho ug magpraktis og networking, mopresentar sa ilang kaugalingon sa talagsaong paagi, mangandam alang sa mga interbyu, ug maglambo gayud sa trabaho. Ang tumong niining grupoha dili lang sa pagtabang nimo nga makakita og trabaho; kini motabang usab nimo nga molihok nga mas masulundon ug mas may pagtuo sa Ginoo ug makadawat sa Iyang gisaad nga mga panalangin sa temporal ug espiritwal nga self-reliance.


Edukasyon alang sa Mas Maayong Trabaho

Download PDF

Ang mga sakop sa grupo motino sa trabaho nga makatabang nila nga mahimong self-reliant. Mangita sila sa preferred school o programa nga mogiya niana nga trabaho. Ang mga sakop sa grupo makakat-on og mga kahanas sa pagtuon aron molampus sa ilang edukasyon ug maandam alang sa Perpetual Education Fund loan, kon angay. Ang tumong niini nga grupo dili lang ang pagtabang nimo nga maandam ug molampus sa imong edukasyon; motabang usab kini nga molambo ang imong kamasulundon ug pagtuo sa Ginoo ug pagdawat sa Iyang mga panalangin nga gisaad sa pagkahimong self-reliant sa temporal ug sa espiritwal.


Unsaon sa Pag-download ang mga Materyal sa Self-Reliance (mga PDF File)

Ang mga workbook sa self-reliance available sa PDF nga format. Ang Adobe Acrobat Reader, o Preview para sa tiggamitan og Mac, gikinahanglan aron ma-view o ma-print ang materyal. Sa pag-download og Acrobat Reader nga free, adtoa ang Adobe website. Sa pag-download og PDF file, iklik ang manwal nga gusto nimong i-download, ug dayon i-save kini sa imong computer.