คู่มือ


คู่มือ, วีดิทัศน์, และการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้หรือดูในแอพโทรศัพท์ Gospel Library คู่มือมีที่ศูนย์หนังสือของศาสนจักรเช่นกัน


แนวทางสำหรับผู้นำ

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

จุลสารเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยผู้นำฐานะปุโรหิตขณะที่พวกเขาใช้กุญแจ ใช้เครื่องมือใหม่ๆ เหล่านี้ และช่วยให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้


การเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ


เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

สเตคหรือวอร์ดจัดประชุมการให้ข้อคิดทางวิญญาณ เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นประจำ การให้ข้อคิดทางวิญญาณนี้ช่วยให้สมาชิกเริ่มต้นบนหนทางสู่การพึ่งพาตนเองโดยช่วยให้พวกเขาเข้าใจความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง ประเมินระดับการพึ่งพาตนเองของพวกเขา ณ ปัจจุบัน ระบุทักษะและรายได้ที่จำเป็นเพื่อจะเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ชั่วคราว และเลือกกลุ่มพึ่งพาตนเองที่จะช่วยพวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น สมุดงาน เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง สามารถใช้ส่วนตัว พร้อมกับผู้นำฐานะปุโรหิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเอง หรือในศูนย์พึ่งพาตนเอง


รากฐานของฉัน

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

รากฐานของฉัน ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเรียนรู้และนำหลักธรรมแห่งศรัทธา การศึกษา การทำงานหนักและการวางใจในพระเจ้าไปปฏิบัติ การยอมรับและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้รับพรทางโลกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ได้มากขึ้น


การเริ่มต้นและขยายธุรกิจของฉัน

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

กลุ่มพึ่งพาตนเองกลุ่มนี้จะช่วยท่านให้เรียนรู้ที่จะทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ฉลาดเมื่อท่านเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจของท่าน เป้าหมายของกลุ่มนี้ไม่เพียงช่วยท่านเรื่องธุรกิจของท่าน แต่จะช่วยท่านปฏิบัติด้วยการเชื่อฟังและศรัทธามากขึ้นในพระเจ้าและได้รับพรที่สัญญาไว้ของการพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวิญญาณ สมาชิกปฏิบัติหลักธรรมสำคัญทางธุรกิจสำหรับอาชีพอิสระเช่นการเก็บบันทึก การตลาด และการบริหารเงิน


การหางานของฉัน

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

กลุ่มพึ่งพาตนเองกลุ่มนี้ช่วยสมาชิกให้เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการหางานและประสบความสำเร็จ สมาชิกกลุ่มระบุโอกาสหางานที่ดีและฝึกฝนการทำเครือข่าย การนำเสนอตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ และการดีเลิศในการทำงาน เป้าหมายของกลุ่มนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะการช่วยท่านหางานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ท่านทำสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อฟังและศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้น และรับพรที่สัญญาไว้คือการพึ่งพาตนเองทั้งทางโลกและทางวิญญาณด้วย


การศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิม

ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

สมาชิกกลุ่มระบุงานที่จะช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้ พวกเขาหา โปรแกรมหรือโรงเรียนที่ต้องการ ซึ่งนำไปสู่งานนั้น สมาชิกกลุ่มยังเรียนรู้ทักษะการศึกษาเพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาของพวกเขาและเตรียมสำหรับ เงินกู้กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาหากเหมาะสม เป้าหมายของกลุ่มนี้คือไม่เพียงช่วยท่านเตรียมพร้อมและประสบความสำเร็จในการศึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยท่านทำด้วยการเชื่อฟังและมีศรัทธามากขึ้นในพระเจ้าและรับพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวิญญาณ


วิธีดาวน์โหลดเนื้อหาการพึ่งพาตนเอง (ไฟล์พีดีเอฟ)

สมุดงานการพึ่งพาตนเองมีในรูปแบบ พีดีเอฟ ต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หรือ Preview สำหรับผู้ใช้ Mac ในการดูหรือพิมพ์เนื้อหา เพื่อดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader แบบฟรี ไปที่ เว็บไซต์ Adobe เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ พีดีเอฟ คลิกที่คู่มือที่ท่านต้องการดาวน์โหลด แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน