Mga Baruganan sa Self-Reliance


Unsa man kining Self-Reliance?

Ang self-reliance mao ang “abilidad, commitment [pasalig], ug paningkamot sa pagsangkap sa espiritwal ug temporal nga mga panginahanglan sa kinabuhi alang sa kaugalingon ug sa pamilya” (Handbook 2: Administering the Church [2010], 6.1.1).

Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo: “[Ang Self-reliance] usa ka mahinungdanon kaayo nga elemento sa atong espiritwal ingon man sa atong temporal nga kaayohan.” (“Guiding Principles of Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3)

Unsa man ikaw ka self-reliant? Sutaa sa dili ka pa magsugod og tabang sa uban. Kompletuha ang workbook nga My Path to Self-Reliance.


12 ka mga Baruganan sa Self-Reliance

Ang Ginoo namahayag, “Mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa akong mga santos” (D&P 104:15). Kini nga pagpadayag usa ka saad nga ang Ginoo mohatag og temporal nga mga panalangin ug ablihan ang mga pultahan sa pagka-self-reliant. Iya usab nga gipahayag nga, “kini kinahanglang pagahimoon sa [Iyang] kaugalingon nga pamaagi” (D&P 104:16). Aron madawat ang mga panalangin sa pagka-self-reliant, kinahanglan nga dawaton ug sundon nato ang mga baruganan sa self-reliance, nga naglakip sa mosunod:

 1. Mopakita og Hugot nga pagtuo kang Jesukristo (D&P 104:15)
 2. Gamiton ang Panahon sa Maalamong Paagi (Alma 34:32)
 3. Magmasulundon (D&P 130:20-21.)
 4. Planuhon ang Paggamit sa Kwarta (D&P 104:78)
 5. Trabaho: Angkuna ang Responsibilidad (D&P 42:42; 2 Nephi 2:16, 26)
 6. Sulbaron ang mga Problema (Ether 2:18–19, 23; 3:1, 4)
 7. Maghiusa, Magtinabangay (Moises 7:18; D&P 104:15–17)
 8. Makigsulti: Mangaliyupo ug Maminaw (D&P 8:2)
 9. Magpadayon (Mga Hebreohanon 12:1; D&P 58:4)
 10. Magpakita og Integridad [Kaligdong] (Mosiah 4:28; Job 27:5; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13)
 11. Magtinguha sa Pagkat-on ug ang Edukasyon (D&P 88:118-119)
 12. Magpadayon sa Buluhaton, Modawat sa mga Ordinansa (D&P 84:20; D&P 136:4; 1 Nephi 18:2–3)

Kini nga mga baruganan gitudlo sa kinatibuk-an diha sa booklet nga My Foundation: Principles, Skills, Habits. Amo kang dapiton nga magkugi sa pagtuon ug i-apply ug itudlo kini sa imong pamilya. Kon kini imong buhaton, ang imong kinabuhi mapanalanginan. Imong makat-unan unsaon sa paglihok sa imong dalan sa pag-uswag ngadto sa dugang nga pagka-self-reliant.