Prinsipper for selvhjulpenhet


Hva er selvhjulpenhet?

Selvhjulpenhet er “evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie” (Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 6.1.1).

President Thomas S. Monson har sagt: “[Selvhjulpenhet] er et grunnleggende element i vårt åndelige så vel som i vårt timelige velbefinnende… «Retningsgivende prinsipper for personlig velferd og velferd i familien», Lys over Norge, feb. 1986, 2.

Hvor selvhjulpen er du? Finn det ut før du begynner å hjelpe andre. Fullfør arbeidsboken Min vei til selvhjulpenhet.


12 prinsipper for selvhjulpenhet

Herren har erklært: “Det er min hensikt å sørge for mine hellige” (L&p 104:15). Denne åpenbaringen er et løfte om at Herren vil sørge for timelige velsignelser og åpne døren til selvhjulpenhet. Han har også erklært at "det må gjøres på [Hans] måte" (L&P 104:16). For å motta selvhjulpenhetens velsignelser, må vi akseptere og etterleve prinsippene for selvhjulpenhet, som innbefatter følgende:

 1. Utøve tro på Jesus Kristus (L&P 104:15)
 2. Bruke tiden klokt (Alma 34:32)
 3. Være lydig (L&P 130:20-21)
 4. Forvalte pengene dine (L&P 104:78)
 5. Arbeid: Ta ansvar (L&P 42:42; 2 Nephi 2:16, 26
 6. Løse problemer (Ether 2:18-19, 23; 3:1, 4
 7. Bli ett, arbeide sammen (Moses 7:18 ; L&P 104: 15-17)
 8. Kommunisere: Være oppsøkende og lytte (L&P 8:2)
 9. Være utholdende (Hebreerne 12:1;L&P 58:4)
 10. Vise integritet (Mosiah 4:28; Job 27:5; Trosartiklene 1:13)
 11. Søke lærdom og utdannelse (L&P 88:118-119)
 12. Holde fokus på oppgaven, motta ordinanser (L&P 84:20;L&P 136:4; 1 Nephi 18:2-3)

Disse prinsippene blir yttreligere behandlet i heftet Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner. Vi oppfordrer deg til å studere og anvende disse prinsippene flittig, og undervise om dem i familien. Hvis du gjør det, vil du bli velsignet. Du vil lære å handle på veien til større selvhjulpenhet.