หลักธรรมการพึ่งพาตนเอง


การพึ่งพาตนเองคืออะไร

“ความสามารถ คำมั่นสัญญา และความพยายามในการจัดหาสิ่งจำเป็นต่อชีวิตสำหรับตนเองและครอบครัวทั้งทางโลกและทางวิญญาณ” (คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร [2010], 6.1.1)

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า “[การพึ่งพาตนเอง] เป็นองค์ประกอบสำคัญในความผาสุกทางวิญญาณของเราเช่นเดียวกับทางโลก” (“Guiding Principles of Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3)

ท่านพึ่งพาตนเองมากน้อยเพียงใด หาคำตอบก่อนจะเริ่มช่วยเหลือผู้อื่น ทำสมุดงาน เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเองให้เสร็จ


หลักธรรม 12 ประการเรื่องการพึ่งพาตนเอง

พระเจ้าทรงประกาศว่า “เป็นจุดประสงค์ของเราที่จะจัดหาให้
วิสุทธิชนของเรา” (คพ. 104:15) การเปิดเผยนี้เป็นสัญญาว่า
พระเจ้าจะประทานพรทางโลกและเปิดประตูสู่การพึ่งพาตนเอง
พระองค์ยังทรงประกาศว่า “แต่จำเป็นต้องทำในวิธีของ [พระองค์] เอง” (คพ. 104:16) เพื่อให้ได้รับพรของการพึ่งพาตนเอง เราต้องยอมรับและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งการพึ่งพาตนเอง ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 1. ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ (คพ. 104:15)
 2. ใช้เวลาอย่างฉลาด (แอลมา 34:32)
 3. จงเชื่อฟัง (คพ. 130:20–21)
 4. บริหารเงิน (คพ. 104:78)
 5. งาน: ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบ (คพ. 42:42; 2 นีไฟ 2:16, 26)
 6. แก้ปัญหา (อีเธอร์ 2:18–19, 23; 3:1, 4)
 7. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำงานด้วยกัน (โมเสส 7:18; คพ. 104:15–17)
 8. สื่อสาร: ทูลขอและฟัง (คพ. 8:2)
 9. มานะบากบั่น (ฮีบรู 12:1; คพ. 58:4)
 10. แสดงความซื่อตรง (โมไซยาห์ 4:28; โยบ 27:5; หลักแห่งความเชื่อ 1:13)
 11. แสวงหาการเรียนรู้และการศึกษา (คพ. 88:118–119)
 12. ทำต่อไป รับศาสนพิธี (คพ. 84:20; คพ. 136:4; 1 นีไฟ 18:2–3)

หลักธรรมเหล่านี้ได้มีการสอนอย่างละเอียดในจุลสารเส้นทางของฉัน: หลักธรรม ทักษะ นิสัย เราเชื้อเชิญให้ท่านศึกษาอย่างพากเพียรและนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติและสอนสมาชิกครอบครัวของท่าน เมื่อท่านทำดังนี้ ชีวิตท่านจะได้รับพร ท่านจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติบนเส้นทางของท่านสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น