คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเอง สเตค


จุดประสงค์ของคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคคืออะไร

คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคพัฒนาแผนการปฏิบัติงานพึ่งพาตนเองสเตคและนำแผนนั้นไปใช้เพื่อทำให้เป้าหมายที่ประธานสเตคตั้งไว้เกิดสัมฤทธิผล คณะกรรมการประชุมเป็นประจำเพื่อวางแผน ประสานงาน สนับสนุน และทบทวนความพยายามด้านการพึ่งพาตนเองสเตคและเพื่อให้แนาใจว่าศูนย์พึ่งพาตนเอง
สเตคใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการช่วยอธิการและสภาวอร์ดช่วยครอบครัวและบุคคลให้พึ่งพาตนเองได้ การพึ่งพาตนเองคือ “ความสามารถ คำมั่นสัญญา และความพยายามในการจัดหาสิ่งจำเป็นต่อชีวิตสำหรับตนเองและครอบครัวทั้งทางโลกและทางวิญญาณ [และเพื่อ] รับใช้และดูแลผู้อื่น” (คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร [2010], 6.1.1)

ใครรับใช้ในคณะกรรมการดังกล่าว

คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

 • ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค (ประธาน)
 • สมาชิกสภาสูงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการพึ่งพาตนเอง
 • ประธานสมาคมสงเคราะห์หรือที่ปรึกษา
 • ประธานสภาสวัสดิการของอธิการ
 • ผู้เชี่ยวชาญการพึ่งพาตนเองสเตค

ผู้มีส่วนร่วมนอกเหนือจากนี้อาจเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานเยาวชนชายและเยาวชนหญิงสเตค ผู้เชี่ยวชาญสเตคเพิ่มเติม ผู้สอนศาสนาอาวุโสเต็มเวลา และผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักร

คณะกรรมการเหล่านี้ทำอะไร

คณะกรรมการทำสิ่งต่อไปนี้

 1. ปรับปรุงและสอดส่องดูแลแผนการปฏิบัติงานพึ่งพาตนเองสำหรับสเตค
 2. จัดให้มี การให้ข้อคิดทางวิญญาณ เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นประจำและตั้งกลุ่มการพึ่งพาตนเอง
 3. จัดเตรียมเอกสารไว้ให้ตามความต้องการสำหรับการประชุมกลุ่ม
 4. อบรมและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองสเตค
 5. จัดตั้งและจัดหาเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งพาตนเองสเตค มอบหมายคู่สามีภรรยาผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองสเตคให้กำกับดูแลและดำเนินงานศูนย์
 6. สอนสภาวอร์ดเกี่ยวกับหน้าที่การพึ่งพาตนเองของพวกเขา
 7. ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยและบริการที่พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการพึ่งพาตนเอง กตศ.
 8. ช่วยให้แน่ใจว่าอดีตผู้สอนศาสนามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง

เราจะใช้ เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณได้อย่างไร

สองสัปดาห์ก่อนการให้ข้อคิดทางวิญญาณ เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง

 • ให้ประกาศเวลาและสถานที่ของการประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณ
 • ประมาณจำนวนคนที่อาจมาเข้าร่วมการประชุม คาดการณ์ว่ากลุ่มพึ่งพาตนเองกลุ่มใดที่น่าจะมาเข้าร่วม
 • ขอรายการ โอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดในท้องที่, โอกาสสำหรับงานที่ดีที่สุดในท้องที่. โปรแกรมและโรงเรียนที่ดีที่สุดในท้องที่, ผู้ให้กู้ที่ดีที่สุดในท้องที่, และ เว็บไซต์หางานที่ดีที่สุดในท้องที่ สำหรับภาคของท่านจากผู้จัดการหน่วยพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ทำสำเนาให้เพียงพอสำหรับทุกคน
 • มอบหมายสมาชิกหนึ่งคนในคณะกรรมการให้นำการประชุม

วันประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

 • จัดเก้าอี้รอบโต๊ะเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกัน
 • ขอให้วิทยากรกระบวนการกลุ่มและสมาชิกคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคกระจายออกและนั่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาเข้าร่วม

10 นาทีก่อนการประชุม:

 • ทักทายผู้คนอย่างอบอุ่นเมื่อพวกเขามาถึง ฝึกจำชื่อพวกเขา
 • แจกสำเนา เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง ให้สำหรับแต่ละคน
 • ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งเวียนไปรอบๆ และขอให้ทุกคนเขียนชื่อนามสกุล วอร์ดหรือสาขา และวันเกิดของพวกเขา (วันที่และเดือน ไม่ใช่ปี) หลังจากการประชุมกลุ่ม ไปที่ pef.lds.org/report และทำตามคำแนะนำเพื่อลงทะเบียนแต่ละคน

เมื่อเริ่ม:

 • กล่าวว่า "ยินดีต้อนรับสู่การประชุม เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง" ขอให้ทุกคนปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 • มีการสวดอ้อนวอนเปิด (และเพลงสวดหากต้องการ)
 • สมาชิกฝ่ายประธานสเตคคนหนึ่งหรือสมาชิกสภาสูงอาจแบ่งปันข้อคิดเล็กน้อยถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง หากพวกเขาต้องการ
 • เชื้อเชิญสมาชิกให้เปิดจุลสาร เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง ทำตามเนื้อหาทุกอย่างตามที่เขียนไว้

อะไรคือการใช้ห้องในอาคารศาสนจักรที่เป็นไปได้สำหรับเป็นศูนย์พึ่งพาตนเอง

ปรับเปลี่ยนศูนย์พึ่งพาตนเองให้เข้ากับสภาพในท้องที่ ต่อไปนี้เป็นหนทางที่เป็นไปได้บางอย่างที่ท่านสามารถใช้ห้องในอาคารศาสนจักรในท้องที่ของท่านเป็นห้องศูนย์พึ่งพาตนเองสเตค

ห้องในอาคารศาสนจักรห้องศูนย์พึ่งพาตนเอง
ห้องอเนกประสงค์ห้องประชุมกลุ่มหรือห้องสัมภาษณ์
ห้องสมาคมสงเคราะห์ห้องประชุมกลุ่มหรือห้องสัมภาษณ์
ห้องสภาสูงห้องประชุมกลุ่มหรือห้องสัมภาษณ์
ห้องทำงานของพนักงานห้องสัมภาษณ์
ศูนย์ประวัติครอบครัวห้องใช้คอมพิวเตอร์
โถงทางเดินพื้นที่รับรอง