Stavspresidentskap


Hva gjør stavspresidentskapet?

Et medlem av stavspresidentskapet sitter i selhjulpenhetskomitéen Stavspresidentskapet har ansvaret for å:

  1. Sette selvhjulpenhetsmål for staven.
  2. Organisere en stavens selvhjulpenhetskomité.
  3. Undervise i læren om selvhjulpenhet (se siste omslagsside) og gi instruksjoner til biskopene og medlemmene av stavens selvhjulpenhetskomité om deres ansvar for selvhjulpenhet.
  4. Invitere hjemvendte misjonærer og nye konvertitter til å delta i selvhjulpenhetsgrupper.
  5. Ha selvhjulpenhet med på stavsrådets dagsorden.
  6. Kalle stavens selvhjulpenhetsspesialister.
  7. Gjennomgå og handle i samsvar med fremgangsrapporter for selvhjulpenhet i staven og rapporter om lån fra Det vedvarende utdannelsesfond.
  8. Gi veiledning om hvordan slektshistorisk senter etter behov kan brukes til selvhjulpenhetsformål.