ฝ่ายประธานสเตค


ฝ่ายประธานสเตคทำอะไร

สมาชิกฝ่ายประธานสเตคคนหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเอง ฝ่ายประธานสเตคมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะ

  1. กำหนดวัตถุประสงค์การพึ่งพาตนเองสำหรับสเตค
  2. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตค
  3. สอน หลักธรรมแห่งการพึ่งพาตนเองและสอนอธิการและสมาชิกของคณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตคในหน้าที่รับผิดชอบด้านการพึ่งพาตนเองของพวกเขา
  4. เชิญผู้สอนศาสนาที่กำลังจะจบและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ให้มีส่วนร่วมในกลุ่มการพึ่งพาตนเอง
  5. รวมการพึ่งพาตนเองไว้ในวาระการประชุมของสภาสเตค
  6. เรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองสเตค
  7. ทบทวนและปฏิบัติตามรายงานความก้าวหน้าของการพึ่งพาตนเองสเตคและรายงานการกู้ยืม กตศ.
  8. จัดหาแนวทางในการใช้ศูนย์ประวัติครอบครัวเพื่อจุดประสงค์ของการพึ่งพาตนเองหากจำเป็น