Specialisti i Kunjit për Mbështetjen te Vetja


Çfarë Bën një Specialist i Kunjit për Mbështetjen te Vetja?

Specialisti shërben si hallkë lidhëse për të gjitha funksionet e Shërbimeve të Mbështetjes te Vetja (komiteti i mbështetjes te vetja, qendra e kunjit për mbështetjen te vetja dhe përgjegjësi i Shërbimeve të Mbështetjes te Vetja). Përgjegjësitë përfshijnë sa vijon:

  1. Përgatit rendin e ditës të komitetit të kunjit për mbështetjen te vetja.
  2. Trajnon misionarë me shërbim në Kishë dhe vullnetarë që të mbajnë në punë një qendër për mbështetjen te vetja.
  3. Porosit materiale të mbështetjes te vetja sipas nevojës.
  4. Trajnon dhe ndihmon peshkopët dhe këshillat e lagjeve kur kërkohet.
  5. Ndihmon të regjistrohen anëtarët e grupit te srs.lds.org/register.
  6. Organizon, vëzhgon, përkrah dhe ndihmon grupet e mbështetjes te vetja.
  7. Studion dhe zbaton parimet që gjenden te srs.lds.org/facilitator.
  8. Specialistë të tjerë të mbështetjes te vetja mund të thirren për të ndihmuar grupet sipas nevojës.