Stake Self-Reliance Specialist


Unsa man ang Buhaton sa Stake Self-Reliance Specialist?

Ang specialist maoy magsilbing koneksyon sa tanang buhat sa Self-Reliance Services (stake self-reliance committee, stake self-reliance center, ug Self-Reliance Services manager). Ang mga responsibilidad maglakip sa mosunod:

  1. Moandam sa agenda sa stake self-reliance committee.
  2. Mo-train sa mga Church-service missionary ug mga volunteer sa pagpadagan sa self-reliance center.
  3. Mo-order og mga materyal sa self-reliance kon gikinahanglan.
  4. Mo-train ug motabang sa mga bishop ug ward council sigun sa gihangyo.
  5. Motabang sa pagpa-register sa mga sakop ngadto sa srs.lds.org/register.
  6. Mo-organisar, mo-monitor, mosuporta, ug mo-facilitate sa mga grupo sa self-reliance.
  7. Motuon ug mosunod sa mga baruganan nga makita sa internet diha sa srs.lds.org/facilitator.
  8. Ang ubang mga self-reliance specialist mahimong tawagon aron mo-facilitate sa mga grupo kon gikinahanglan.