ผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองสเตค


ผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองสเตคทำอะไร

ผู้เชี่ยวชาญรับใช้เป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานในศูนย์พึ่งพาตนเองทั้งหมด (คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตค ศูนย์พึ่งพาตนเองสเตค และผู้จัดการหน่วยพัฒนาการพึ่งพาตนเอง) หน้าที่รับผิดชอบมีดังต่อไปนี้:

  1. จัดเตรียมวาระการประชุมของคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตค
  2. อบรมผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรและอาสาสมัครในการดำเนินงานศูนย์พึ่งพาตนเอง
  3. สั่งสื่อสิ่งพิมพ์ด้านพึ่งพาตนเองตามต้องการ
  4. อบรมและช่วยแนะนำอธิการตลอดจนสภาวอร์ดเมื่อได้รับการร้องขอ
  5. ช่วยสมาชิกกลุ่มลงทะเบียนที่ srs.lds.org/register
  6. จัดตั้ง สอดส่องดูแล สนับสนุน และเป็นวิทยากรกระบวนการของกลุ่มพึ่งพาตนเอง
  7. ศึกษาและทำตามหลักธรรมซึ่งมีอยู่ในออนไลน์ที่ srs.lds.org/facilitator
  8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองคนอื่นอาจเป็นวิทยากรกระบวนการของกลุ่มเมื่อจำเป็น