เรื่องราวผู้ประสบความสำเร็จ

 

วีดิทัศน์ต่อไปนี้แสดงถึงวิธีที่กลุ่มการพึ่งพาตนเองช่วยสมาชิกทั่วโลกให้พึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น