Pagpadali sa Buhat sa Kaluwasan

Hiniusang Paningkamot sa Pagkakabig, Retensyon, ug Pagpaaktibo

Bag-ong Panglantaw sa Buhat sa Kaluwasan

Nagkadaghan ang kabatan-onan nga mitubag sa panawagan sa propeta, sa pagpadali sa pagpalambo sa misyonaryo nga buhat. Isip mga miyembro ug mga lider, duna tay oportunidad sa pagkat-on sa buluhaton sa buhat sa Manluluwas sa kaluwasan.

Bag-ong Panglantaw sa Buhat sa Kaluwasan

Ang Akong Buhat ug Akong Himaya

Ipadan-ag ang Imong Kahayag